Algemene Voorwaarden Braincare

Artikel 1 – Definities
dienstverlener: Braincare. de gebruiker van de algemene voorwaarden;
Client: de wederpartij van de dienstverlener, de afnemer (client);
Overeenkomst: de overeenkomst tussen dienstverlener en client. Braincare behoudt het recht deze algemene voorwaarden op welk moment dan ook en om welke reden dan ook te wijzigen.

Artikel 2 – Algemeen
2.1 De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen dienstverlener en client, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met dienstverlener, voor de uitvoering waarvan door dienstverlener van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt.
2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van client wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2.4 Indien dienstverlener met client meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de client geen rechten voor de toekomst ontlenen.
2.5 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 3 – Aanbiedingen/Acties/Offertes/Prijzen
3.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
3.2 Aanvaarding van een aanbieding geschiedt alleen door een online ingevuld aanmeldingsformulier.
3.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht dienstverlener niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte inbegrepen producten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.4 Dienstverlener is gerechtigd van client te verlangen dat zekerheid wordt gesteld voor de nakoming door client, zulks ter beoordeling van dienstverlener.
3.5 De prijzen vermeldt op de website zijn leidinggevend.

Artikel 4 – Bijzondere bepalingen
4.1 Annulering voor een online programma kan alleen schriftelijk/via mail worden doorgegeven. De datum van aanvang online programma is leidend. Bij annulering binnen 2 weken wordt 25% van het online programma toch in rekening gebracht, vanwege de gemaakte kosten.

4.2 Dienstverlener behoudt zich het recht voor een client zonder opgaaf van reden te weigeren.
4.3 Bij niet tijdige betaling behoudt dienstverlener zich het recht voor om client de toegang tot het online programma te weigeren.
4.4 Het auteursrecht op alle door dienstverlener uitgegeven programma’s berust bij dienstverlener, tenzij een andere auteursrechthebbende is aangegeven. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van dienstverlener is het verboden om gegevens of gedeelten uit enig door dienstverlener geleverd materiaal te publiceren of te vermenigvuldigen op welke wijze dan ook.
4.5 Tussentijdse beëindiging van een online programma is alleen mogelijk mondeling, op locatie van Braincare. In geval van een gegronde rede wordt het contract beëindigd. De beslissing over het al dan niet doorschuiven of stoppen van het online programma ligt bij dienstverlener.
4.6 De client heeft na het online aanmelden het recht op een bedenktijd van 14 dagen na de datum van ondertekening van het aanmeldingsformulier voor het online programma.

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst
5.1 Dienstverlener zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
5.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft dienstverlener het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.3 Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat dienstverlener is uitgegaan van door client verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor dienstverlener kenbaar behoorde te zijn.
5.4 Indien de levering wordt vertraagd door factoren waarvoor client verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor dienstverlener voortvloeiende schade en kosten door client te worden vergoed.
5.5 Client vrijwaart dienstverlener voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan client toerekenbaar is.

Artikel 6- Levering
6.1 Alle diensten geschieden op het adres van de dienstverlener, tenzij andere locatie op aanmeldingsformulier is aangegeven.
6.2 Client is verplicht de producten af te nemen op het moment dat client een aanmeldingsformulier heeft ingevuld.
6.3 Indien dienstverlener gegevens behoeft van client in het kader van uitvoering van de overeenkomst, kan dienstverlener pas leveren aan client na verkrijgen van juiste informatie.

Artikel 7 – Betaling
7.1 Facturen zullen worden verzonden naar het door client opgegeven e-mailadres, tenzij anders aangegeven, hetgeen overigens diens betalingsverplichting jegens dienstverlener onverlet laat.
7.2 Facturen dienen via een automatische incasso of via overschrijving te worden voldaan. Voor alle betalingswijzen wordt een betalingstermijn gehanteerd binnen 14 dagen, echter moet betaling plaatsvinden voor start van de online programma’s. De onderzoeken worden na afname gelijk voldaan, middels tikkie, via de telefoon.
7.3 Indien client in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is client van rechtswege in verzuim. Client is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat client in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
7.4 In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van client tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van client zijn de vorderingen van dienstverlener op client onmiddellijk opeisbaar.
7.5 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 8 – Incassokosten
8.1 Indien client in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van client. De incassokosten worden volgens Wet Incasso Kosten berekend, zulks met een minimum van€ 40,00.
8.2 Indien dienstverlener hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van client.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud
9.1 Alle door dienstverlener geleverde materialen blijven eigendom van dienstverlener totdat client alle verplichtingen uit alle met dienstverlener gesloten overeenkomsten is nagekomen.
9.2 Client is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, te verhuren of op enige andere wijze te bezwaren, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
9.3 Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is client verplicht dienstverlener zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 10- Opschorting en ontbinding
10.1 Dienstverlener is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
· client zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
· na het sluiten van de overeenkomst dienstverlener ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat client de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat client slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt;
· sprake is van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van client tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering; Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van client; client bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
10.2 Voorts is dienstverlener bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
10.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van dienstverlener op client onmiddellijk opeisbaar. Indien dienstverlener de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
10.4 Dienstverlener behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid en vrijwaring
11.1 Behoudens, door de client te bewijzen, opzet of grove schuld van dienstverlener of van onze ondergeschikten is dienstverlener niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, en, hetzij direct of indirect, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik respectievelijk de ongeschiktheid van het door dienstverlener geleverde.
11.2 Indien dienstverlener aansprakelijk is voor directe schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de factuurprijs van de betrokken zaken dan wel van de verrichte werkzaamheden/ geleverde diensten overschrijden.
11.3 Indien dienstverlener een beroep zou kunnen doen op het bepaalde in dit artikel, kunnen onze eventueel aangesproken werknemers daar eveneens een beroep op doen, dit als waren zij zelf bij de overeenkomst partij.
11.4 De client is gehouden dienstverlener te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten, waarvoor dienstverlener door derden mocht worden aangesproken naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst door dienstverlener.
11.5 Dienstverlener is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
11.6 Indien dienstverlener ter zake van enige schade waarvoor zij krachtens de overeenkomst met client c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal client haar ter zake volledig vrijwaren.
11.7 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is dienstverlener nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij dienstverlener bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij dienstverlener steeds de bedoeling van client als leidraad en uitgangspunt neemt.
11.8 Client dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor hij het gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte niet geschikt is voor het doel, kan client dienstverlener niet aansprakelijk houden voor de daaruit voortvloeiende schade.
11.9 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van dienstverlener of haar ondergeschikten.
11.10 Dienstverlener zal door de client niet aansprakelijk worden gesteld indien de client de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van enige schade rechtstreeks te wenden tot zijn verzekeringsmaatschappij dan wel de verzekeringsmaatschappij van een derde.

Artikel 12 – Risico-overgang/transport
12.1 Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op client over op het moment waarop de producten aan client juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van client of van een door client aan te wijzen derde worden gebracht.
12.2 Indien en voor zover dienstverlener transport, opslag, verzending, verpakking of dergelijke op zich neemt, wordt de wijze daarvan door dienstverlener bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt client alle risico en kosten in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder.
12.3 Eventuele specifieke wensen van de client inzake het transport/de verzending/opslag, worden slechts uitgevoerd, indien de client verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
12.4 Iedere rechtsvordering van client op dienstverlener verjaart na verloop van 2 jaar voor consument en 5 jaar voor zakelijke klant, te rekenen vanaf de datum van levering.

Artikel 13 – Overmacht
13.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
13.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop dienstverlener geen invloed kan uitoefenen zoals files, stroom-/computerstoringen, exportbelemmeringen, ongelukken, diefstal, brand, ziekte van haar personeel en stagnatie in levering door toeleveranciers, doch waardoor dienstverlener niet in staat is haar verplichtingen, al dan niet tijdig na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van dienstverlener en overheidsmaatregelen worden daaronder begrepen. Onder overmacht wordt mede begrepen alle omstandigheden waarop dienstverlener redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, ongeacht of zij ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar waren of niet, waardoor het houden van een cursus of studiedag geheel of gedeeltelijk en blijvend of tijdelijk wordt verhinderd. Als overmacht wordt in ieder geval aangemerkt de omstandigheid dat een docent niet in staat is om zijn medewerking te geven aan de studiedag en/of cursus en dienstverlener er niet in geslaagd is voor een vervangende docent of locatie zorg te dragen.
In geval van overmacht behoudt dienstverlener zich het recht voor tot gehele of gedeeltelijke annulering over te gaan, zonder dat dienstverlener aan enige schadevergoeding gehouden wordt.
13.3 Dienstverlener heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat dienstverlener haar verbintenis had moeten nakomen.
13.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan een maand is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
13.5 Voor zoveel dienstverlener ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is dienstverlener gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Client is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14 – Intellectuele eigendom en auteursrechten
14.1 Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt dienstverlener zich de rechten en bevoegdheden voor die dienstverlener toekomen op grond van het intellectuele eigendomsrecht en de Auteurswet.
14.2 Alle door dienstverlener geleverde zaken, berekeningen, brochures, cursusmateriaal, hand-outs, etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door client/cursist en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van dienstverlener worden verveelvoudigd, doorverkocht, bewerkt, gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verkochte zaken c.q. verstrekte stukken anders voortvloeit.
14.3 Client is niet gerechtigd de naam of het merk van de producent op de geleverde materialen of de bijsluiter te verwijderen.

Artikel 15 – Klachtenregistratie
Braincare zorgt voor een zorgvuldige omgang met zijn cliënten. Braincare hanteert hiervoor een interne klachtenprocedure. Voor meer informatie zie de website onder algemene voorwaarden – klachtenprocedure van klachtenportaal.

Artikel 16 Wet bescherming persoonsgegevens
Braincare zal de (persoons)gegevens van de client, uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Dit beleid is in overeenstemming met van toepassing zijnde wet- en regelgeving en is vastgelegd in een privacy statement dat op de website onder Privacy beleid is gepubliceerd.

Artikel 17 – Geschillen
De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van dienstverlener is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft dienstverlener het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 18 – Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen dienstverlener en client is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 21 – Deponering voorwaarden
De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder 54442060.