Privacyverklaring

Braincare hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van persoonsgegevens. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het tonen van de website(s) en de daarop aangeboden diensten, zoals een contactformulier, het aanmelden voor een onlineprogramma en de mogelijkheid tot het aanmelden voor een nieuwsbrief. Deze persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke privacyregelgeving. Deze Privacyverklaring betreft de verwerking van persoonsgegevens via www.brain-care.nl, en alle overige via deze websites bereikbare webpagina’s van Braincare (verder: Website(s)).

1. Identiteit Braincare
Braincare is statutair gevestigd te Steenbergen (Nederland) op Warwickstraat 2 H, 4651SX en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 54442060

2. Uitgangspunten
Uw persoonsgegevens worden te allen tijde zorgvuldig en in overeenstemming met de AVG en andere toepasselijke privacy regelgeving verwerkt en uitsluitend voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

3. Welke persoonsgegevens worden verzameld en waarom?
Met ”persoonsgegevens” wordt alle informatie of informatieonderdelen bedoeld waarmee u geïdentificeerd kunt worden, zoals:
• Contactgegevens, zoals de naam van uw bedrijf (indien van toepassing), uw voorletters, voornaam/contactpersoon, achternaam, adres, telefoon, e-mail en geslacht.
Met behulp van deze gegevens kan Braincare haar cliënten direct dan wel indirect herkennen. Zoals hieronder nader beschreven, zal Braincare uw persoonsgegevens onder andere gebruiken voor database opslag, maar anoniem. Indien wel met persoonsgegevens vereist is, zullen wij hier afzonderlijke toestemming voor vragen.

Uw persoonsgegevens kunnen op verschillende momenten worden verzameld, in het bijzonder wanneer u zich registreert voor een onlineprogramma of Webinar en wanneer u contact opneemt met ons met vragen, klachten, etc.

Uw persoonsgegevens worden te allen tijde zorgvuldig en in overeenstemming met de AVG en andere toepasselijke privacyregelgeving verwerkt en uitsluitend voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

Berichten
Als u op de website een bericht via ons contactformulier achterlaat, vragen wij enkele gegevens om persoonlijk, snel en adequaat te kunnen reageren. Wij leggen de volgende gegevens vast in ons klantrelatie systeem:
• Uw naam;
• Uw emailadres en telefoonnummer;
• Uw bericht.
Wij leggen deze gegevens vast om u in de toekomst bij eventuele vervolgvragen efficiënter te kunnen helpen. De bovenstaande gegevens bewaren wij tot 7 jaar na dato.

Onlineprogramma’s
Braincare biedt online programma’s aan. Als u zich aanmeldt voor een onlineprogramma, dan leggen wij de gegevens van u vast in ons administratiesysteem, voor de duur van 7 jaar:
• Uw naam, adres, postcode, woonplaats;
• Uw telefoonnummer en emailadres
• Uw aanmelding betreffende het onlineprogramma
• Duur en resultaat
• Uw akkoordverklaring met de Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring.

4. Persoonsgegevens anders verkregen dan via de website van Braincare.

Telefonisch contact.
Braincare spant zich in om belangstellenden en bestaande cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn en te informeren over ons bedrijf en onze producten. Daartoe kan ook gebruik gemaakt worden van onze telefoondienst.
Wanneer Braincare telefonisch contact heeft gehad, kunnen gegevens vastgelegd worden in ons klantrelatie systeem. In sommige gevallen zullen deze contactgegevens ook persoonsgegevens omvatten, zoals namen en telefoonnummers, maar mogelijk ook aan deze namen gekoppelde klachten of vragen. Dit doen we om afspraken vast te leggen, de voortgang van het afhandelen van vragen en klachten te kunnen bewaken, de kwaliteit van onze producten en diensten te kunnen verbeteren en om de toekomstige informatievoorziening aan cliënten te optimaliseren.

Webinars
Geïnteresseerde of bestaande cliënten schrijven zich in voor een Webinar, de nieuwsbrief of andere informatievoorzieningen. Hierbij gelden dezelfde vastleggingen als hierboven omschreven.

5. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
In een beperkt aantal situaties delen wij uw persoonsgegevens met derde partijen, bijvoorbeeld met applicaties in de Cloud. Dat doen we om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren, of om een afspraak die we met u hebben gemaakt na te kunnen komen.
Deze derde partijen worden zorgvuldig door ons geselecteerd en met alle derde partijen worden afspraken gemaakt over het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en het nemen van de wettelijke vereiste beveiligingsmaatregelen. Deze afspraken worden vastgelegd in een verwerkersovereenkomst en/of geheimhoudingsverklaring die wij met deze derde partijen afsluiten en wij beoordelen deze partijen op naleving van de gemaakte afspraken.

Braincare verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen die gevestigd zijn in landen met een door de Europese Commissie ontoereikend geacht niveau van bescherming.

Braincare erkent dat de door u verstrekte informatie vertrouwelijk zijn. Wij zullen uw gegevens niet verkopen, verhuren, verspreiden of anderszins in de handel brengen voor derden, behalve dat wij uw gegevens in een beperkt aantal situaties zouden kunnen delen met onze dienstverleners, voor de doeleinden zoals genoemd in deze Privacyverklaring.

6. Beveiliging
Braincare heeft de nodige technische, administratieve en organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen, zodat onbevoegden geen toegang hebben tot uw persoonsgegevens en om verlies of oneigenlijk gebruik van uw gegevens tegen te gaan. Braincare werkt onder meer met beveiligde verbindingen en waar nodig met versleutelde communicatie

7. Uw rechten
U heeft de volgende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens:
• Recht van inzage. U kunt ons om bevestiging vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken. Indien dit het geval is, dan geven wij – op uw verzoek – u toegang tot die persoonsgegevens en verstrekken wij u een kopie van uw persoonsgegevens.
• Recht op rectificatie. Als u fouten ontdekt in de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, dan heeft u recht op rectificatie van de onjuiste persoonsgegevens. Indien uw persoonsgegevens onvolledig zijn, dan heeft u het recht om deze gegevens aan te vullen.
• Recht op gegevenswissing. U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Lees hieronder hoe u dit kunt doen.
• Recht op beperking van de verwerking. U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
• Recht om uw toestemming in te trekken. U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Lees hieronder hoe u dit kunt doen.
• Recht van bezwaar. U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
• Recht op overdraagbaarheid van gegevens. U heeft het recht om uw persoonsgegevens over te dragen aan een ander. Lees hieronder hoe u dit kunt doen.
• Recht om een klacht in te dienen. Als u een vraag of een klacht heeft over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een mail sturen naar info@brain-care.nl. Als alternatief kunt u overwegen om een klacht in te dienen bij het klachtenportaal.

Indien u contact wilt opnemen met Braincare in verband met het bovenstaande, dan kan dat via de onderstaande link of via het onderstaande adres. Vermeld dan om welke persoonsgegevens het gaat.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met uw verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (machinereadable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Uw verzoek zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, door Braincare overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving worden behandeld.
Braincare
Warwickstraat 2 H
4651SX Steenbergen
www.brain-care.nl

8. Functionaris voor de Gegevensbescherming
Wij hebben een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG adviseert ons op het gebied van de naleving van de AVG en houdt hier toezicht op. Daarnaast assisteert de FG ons bij eventuele datalekken. [KZ2]

9. Wijzigingen Privacyverklaring
Dit Privacyverklaring is aan wijzigingen onderhevig. Wijzigingen in onze Privacyverklaring kunnen worden veroorzaakt door veranderingen in de diensten die Braincare aanbiedt, of door aanpassingen op het gebied van privacy wet- en regelgeving.

10. Autoriteit Persoonsgegevens
Indien u van mening bent dat Braincare niet correct is omgegaan met uw persoonsgegevens en u er zelf met Braincare niet bent uitgekomen, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens